Economisch design

Het LoREco project wil de uitbouw en versterking van lokale regeneratieve economieën maximaal ondersteunen. LoREco zet dan ook maximaal in op volgende elementen op het lokale niveau:

  • Het verhogen van financiële zekerheid,
  • Het inzetten op ecologisch herstel,
  • Het herstellen van het lokale sociaal weefsel,
  • Het bieden van ademruimte voor persoonlijke ontwikkeling,
  • Het toevoegen van extra betekenislaag rond wat waardevol is.

Digitale complementaire munt

Om deze elementen te bereiken, zet LoREco in op het ontwikkelen van een munt-ecosysteem parallel en aanvullend aan dat van de euro. Dit munt-ecosysteem steunt op een digitale complementaire munt. Met deze munt kan je goederen en diensten aankopen bij de actoren die deel uitmaken van het munt-ecosysteem. De euro geldt als rekeneenheid en dus referentiekader om de aangeboden diensten en producten ‘correct’ in munten te kunnen prijzen. Eén munt is bijvoorbeeld gelijk aan 1 euro. In het munt-ecosysteem is echter er geen mogelijkheid om ‘rechtstreeks’ munten om te zetten naar euro, het gaat dus om een rekeneenheid en geen wisselkoers.

Betalingsapp

De complementaire munt wordt geruild via een app voor computer en smart devices. Het LoREco project zet in op het ontwikkelen van deze betalingsapp waardoor transacties in de complementaire munt veilig en moeiteloos kunnen verlopen. De code van de app is open source, waardoor iedereen die met de betalingsapp aan de slag wil om een complementair muntsysteem uit te rollen gebruik kan maken van deze toepassing.

Gegarandeerd inkomen

Elke maand ontvangt iedere persoon die deel uitmaakt van het munt-ecosysteem onvoorwaardelijk een vast bedrag (i.e. gegarandeerd inkomen) aan complementaire munten op zijn of haar elektronische rekening om te besteden binnen het munt-ecosysteem. Hoe groot het basisinkomen is, hangt af van de financiële draagkracht van het ecosysteem waarbinnen de munt geldig is. Met andere woorden, wanneer er weinig actoren participeren, zal het gegarandeerd inkomen eerder beperkt zijn. Van zodra er veel verschillende vragers en aanbieders actief zijn, kan het gegarandeerd inkomen groter zijn.

Schaal munt-ecosysteem

De grenzen van het munt-ecosysteem worden bepaald door het netwerk aan actoren binnen het ecosysteem. Binnen het LoREco project zien wij het ecosysteem op stads/gemeenteniveau, waarbij elke actor binnen de stad of gemeente (bv. burgers, handelaars, vzw's, stadsdiensten, etc.) kan participeren binnen het munt-ecosysteem. Dergelijke systemen kunnen ook worden opgezet op kleinere schaal (bv. netwerk van actoren die werken rond een specifiek, gelijklopend doel) of op grotere schaal (bv. (bio)regionaal).

Duurzaamheid en regenerativiteit

Binnen het LoREco munt-ecosysteem staat duurzaamheid en regenerativiteit voorop. We definiëren duurzaamheid breed en holistisch, waarbij het kan gaan om duurzaamheid op vlak natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal, menselijk kapitaal, intellectueel kapitaal en financieel kapitaal. Actoren actief binnen het LoREco munt-ecosysteem trachten niet alleen op een verantwoorde manier met deze multikapitalen bezig te zijn, bij voorkeur zetten ze ook acties op die regeneratief van aard zijn. Dit wil zeggen dat acties worden opgezet die op één of meerdere van de vijf kapitalen positief en herstellend werken. Dus, hoewel iedereen die binnen de grenzen van het ecosysteem ligt, goederen en diensten kan aanbieden in de complementaire munt, zullen zij gestimuleerd worden om hun activiteiten zo duurzaam mogelijk te organiseren.

Gepersonaliseerd charter

Binnen het ecosysteem zal dus gestreefd worden naar manieren om voor iedere aanbieder om de duurzaamheidsinspanningen te kunnen aantonen. Dit kan enerzijds door het bepaald hebben van bestaande labels die passen binnen het multikapitalenkader (bv. BCorp, Fairfin label, …) en anderzijds door het opstellen van een gepersonaliseerd charter waarbij de aanbieder een aantal doelen rond het duurzaam omgaan met de één of meerdere kapitalen voorop zet. Een andere optie is het opzetten van een peer-review ratingsysteem dat het mogelijk maakt om elkaar onderling te scoren op duurzaamheid.

Duurzaamheidstiers

Op basis van deze verschillende manieren om de duurzaamheid van een aanbieder in te schatten, zal die in een bepaalde duurzaamheidscategorie (tiers) onderverdeeld worden. Deze duurzaamheidstiers gaan bijvoorbeeld van ‘intentie tot verduurzamen’ over ‘kapitaal neutraal’ tot ‘regeneratieve aanbieder’. Door extra inspanningen te doen om het duurzaamheidsniveau van de activiteiten te versterken, kan een aanbieder opklimmen doorheen de tiers.

Bonusmunten

Deze duurzaamheidstiers zijn gekoppeld aan een beloningssysteem met bonusmunten voor de afnemers. Wie de complementaire munten spendeert aan duurzame goederen en/of diensten, heeft recht op een bepaald aantal bonusmunten. Om na te gaan of iemand recht heeft op bonusmunten, bekijken we maandelijks de ratio van ‘duurzaam gespendeerde munten’ versus het totale maandelijks uitgegeven bedrag. Munten gespendeerd bij aanbieders die in hogere duurzaamheidstiers zitten, tellen zwaarder mee in de berekening. Van zodra de ratio hoog genoeg is, worden de bonusmunten op de rekening bijgezet.

Demurrage

Het is mogelijk de complementaire munten op te sparen. Echter, om overmatige kapitaalaccumulatie tegen te gaan, zal vanaf een bepaald gespaard bedrag een zeker percentage negatieve rente gehoffen worden (demurrage). Het heffen van de demurrage gebeurd progressief. Een billijk deel van de gespaarde munten blijft altijd demurrage-vrij, maar zodra de threshold is overschreden, zal het demurragepercentage stijgen in verschillende niveaus, naargelang de hoogte van je gespaarde hoeveelheid munten.

Projecten van algemeen belang

De munten die afgeroomd worden door de demurrage zullen, in belangrijke mate, terug in de lokale economie geïnvesteerd worden ivia projecten van aanbieders in hoge duurzaamheidstiers of projecten van aanbieders uit lagere tiers die via die projecten tiers willen stijgen. Iedereen binnen het muntsysteem zal in de digitale interactietool eenvoudig kunnen aangeven naar welk type projecten van algemeen belang zijn of haar eventueel gedemurreerde munten toe vloeien.